Gender and the State. 100 years of the fight for equality in Central-Eastern Europe. Płeć a państwo. Sto lat Walki o równouprawnienie w Europie środkowo-wschodniej

Gender and the State. 100 years of the fight for equality in Central-Eastern Europe. Płeć a państwo. Sto lat Walki o równouprawnienie w Europie środkowo-wschodniej

Veranstalter
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Veranstaltungsort
Ort
Warsaw
Land
Poland
Vom - Bis
27.11.2018 - 29.11.2018
Deadline
31.01.2018
Website
Von
Semiarium Charewiczowej

Polish version below

The decree of the Head of State and Prime Minister granting full voting rights to all Polish citizens "without regard to sex" issued in November 1918, was a milestone in the development of civic equality. It was also a special moment for women's emancipation movements, being at the same time the high point of their political efforts and the beginning of their socio-political participation as citizens with full rights of the newly recreated Polish state.
The hundredth anniversary of the introduction of these revolutionary laws, which falls in November 2018 in many European countries, is cause for reflection on the scope and character of equal rights over the course of this relatively long period, methods used in the fight for the equal political and legal position of women, as well as the role of state institutions and national and ethnic communities in these processes.
The Institute of History of the Polish Academy of Sciences is pleased to invite you to participate in the conference entitled "Gender and the State. 100 years of the fight for equality in Central-Eastern Europe", which will take place in Warsaw on November 27-29, 2018.
The goal of the conference is to take stock of the political, social and cultural changes that have been the result of the equal rights movement in Poland and Europe. We also seek to reflect on women's struggle for recognition, their role as citizens and the dynamics of processes of citizen-forming. The place of the political rights they have won in the further struggle for the improvement of women's place in society should also be considered.
One hundred years of women's fight for recognition is at the centre of our interests. The events of November 1918 are a starting point for the search for new perspectives and interpretations of the history of women's emancipation and equality as well as the place of women in relations between the state and society. We are also seeking new approaches to well-known subject matter and would like to restore the memory of women engaged in political and social movements in the last century. We propose the following areas of historical reflection:
1. The history of the concepts of emancipation, equal rights, citizenship and others in various historical times and contexts.
2. Institutions and laws regulating women's access to public space. Legal regulations at the constitutional and statutory level as well as common law.
3. Gender-nation relations and nationality issues connected with the rise of nation states and the character in which women participated in political independence events.
4. The influence of the World Wars on the progress and development of equal rights, concepts and practices and the dynamics of the fight for equality.
5. The transnational and international context of women's rights activity in networks and organisations.
6. The medialisation of the history of the struggle for recognition in a Polish and international context and the presence of these motives in film and visual arts of the last century.
7. Contemporary "re-inventing" of the history of feminism and the women's rights movement, and references to their achievements in political, affirmative, etc. narratives.
We particularly invite presentation proposals from persons working on PhD or postdoctoral projects. Proposals of up to 3000 characters, in Polish or English, along with a brief information about the author, should be submitted by January 31, 2018 to the following address: seminarium.charewiczowej@gmail.com. Information on proposal acceptance will be sent at the end of February.

------------------------------------------------------

Dekret Naczelnika Państwa oraz premiera rządu z listopada 1918 roku przyznający prawa wyborcze czynne i bierne obywatelom Polski "bez różnicy płci", a zatem po raz pierwszy także kobietom, stanowił kamień milowy w procesie równouprawniania obywatelskiego. Był także szczególnym momentem dla emancypacyjnych ruchów kobiecych: zarówno apogeum ich politycznych starań jak i początkiem zaangażowania społeczno-politycznego jako pełnoprawnych obywatelek powstałego na nowo państwa.
Przypadająca w listopadzie 2018 roku w wielu krajach Europy setna rocznica wprowadzenia (rewolucyjnych) regulacji prawnych, skłania do refleksji na temat wymiaru i charakteru równouprawnienia w tym stosunkowo długim okresie, sposobów walki o uzyskanie równoprawnej z mężczyznami pozycji polityczno-prawnej, a także roli struktur państwowych oraz wspólnot narodowych i etnicznych w tych procesach.
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk zaprasza do uczestnictwa w konferencji zatytułowanej „Płeć a państwo. Sto lat walki o równouprawnienie w Europie środkowo-wschodniej", która odbędzie się w dniach od 27 do 29 listopada 2018 roku w Warszawie.
Celem konferencji jest dokonanie bilansu przemian politycznych, społecznych i kulturowych będących konsekwencją równouprawnienia płci w Polsce i Europie. Ważnym zadaniem jest także refleksja nad walką kobiet o uznanie, ich rolą jako obywatelek oraz nad dynamiką procesów uobywatelnienia. Warto zastanowić się również nad rolą wywalczenia przez nie praw politycznych dla dalszych zmagań o zmianę pozycji społecznej kobiet.
W centrum naszego zainteresowania stoi sto lat walki kobiet o uznanie. Wydarzenia listopadowe z roku 1918 stanowią jedynie punkt wyjścia do szukania nowych ujęć i interpretacji historii emancypacji i równouprawnienia oraz miejsca kobiet w relacjach państwo – społeczeństwo. Chcemy poszukać również nowych ujęć tematów już omawianych a także przywrócić wiedzę o kobietach zaangażowanych w działalność polityczną i społeczną na przestrzeni ostatnich stu lat. Do refleksji historycznej proponujemy następujące obszary:
1. Refleksja nad historią pojęć emancypacja, (równo)uprawnienie, obywatelskość /obywatelka i innew różnych okresach historycznych w poszczególnych kontekstach.
2. Instytucje i prawa regulujące dostęp kobiet do przestrzeni publicznej. Regulacje prawne na poziomie konstytucyjnym, ustawowym, prawo zwyczajowe.
3. Relacje: naród - płeć oraz kwestie narodowościowe, związane z kształtowaniem wizji państw narodowych oraz charakter, w jakim kobiety uczestniczyły w politycznych wydarzeniach niepodległościowych.
4. Wpływ wojen światowych na procesy równouprawnienia, koncepcje i praktyki oraz dynamika walki o uznanie.
5. Kontekst transnarodowy i międzynarodowy aktywności na rzecz praw kobiet w sieciach i organizacjach.
6. Medializacja historii walki o uznanie w kontekście polskim i międzynarodowym i wykorzystywanie tych wątków w sztuce filmowej, graficznej na przestrzeni wieku.
7. Współczesne "odnajdywanie" dziedzictwa historycznego feminizmu i ruchu kobiecego (re-inventing history) oraz odwoływanie się do ich zdobyczy w narracjach politycznych, afirmatywnych i in.

Do nadsyłania zgłoszeń z propozycjami prezentacji na planowanej konferencji zapraszamy szczególnie osoby pracujące nad projektami doktoratowymi lub postdoktoratowymi (habilitacjami). Propozycje w języku polskim lub angielskim (maksymalnie 3000 znaków) wraz z krótką informacją o autorce/autorze prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2018 roku na adres: seminarium.charewiczowej@gmail.com
Informacje o zaakceptowanych propozycjach prześlemy najpóźniej do końca lutego.

Programm

Kontakt