Polish Postmodernism

Polish Postmodernism

Veranstalter
Dr. Annika Wienert - German Historical Institute, Warsaw; Prof. Florian Urban - Glasgow School of Art/German Historical Institute, Warsaw
Veranstaltungsort
German Historical Institute Warsaw, Al. Ujazdowskie 39; 00-540 Warszawa
Ort
Warsaw
Land
Poland
Vom - Bis
27.09.2018 - 28.09.2018
Deadline
28.02.2018
Von
Wienert, Annika

CALL FOR PAPERS: Polish Postmodernism
German Historical Institute Warsaw – 27/28 September 2018

Polish version below+++polska wersja poniżej+++

Organised by:
Dr Annika Wienert, German Historical Institute, Warsaw
Prof. Florian Urban, Glasgow School of Art/ German Historical Institute, Warsaw

Postmodern architecture – the term usually evokes associations with a certain phase of capitalist economy and images of villas and office buildings with exuberant façades and playful, often ironic references to pop-culture and (architectural) history. But postmodern architecture was not limited to the Western, capitalist sphere. In socialist countries, circumstances of designing, planning and building were very different. Here postmodern architects developed their design under conditions of struggle against political and economic constraints.

To explore postmodern architecture under state socialism, this conference focuses on the Polish case. Poland in the 1970s and 1980s was not only characterised by economic shortages and anti-communist rebellion connected with the Workers’ Defence Committee and the Solidarity Trade Union. It was also a time of great architectural innovation, of systemic changes related to the gradual introduction of private practices and, by Eastern bloc standards, of comparatively intense international exchange.

At the time a new generation of architects attempted to overcome the limitations of functionalist modernism and prefabricated design, and developed international postmodernism in a particular local context. Their output ranged from conservation and restoration projects to innovative residential and public buildings to a wave of church architecture that was unprecedented not only in the socialist neighbour countries but also in the West. They also engaged in a discourse on the value of urban architecture, historic precedents, and individual expression that resonated similar debates abroad.

Our conference aims at putting Polish postmodern architecture into an international perspective that straddles the Iron Curtain, and at the same time relating it to broader questions of economic and social history. Contributions may address particular architectural projects, discourse and intellectual history, as well as architectural and planning policy against the background of the social and economic structure in the Polish People’s Republic.

What was the significance of postmodern architecture under state socialism in Poland? To which extent was Polish postmodernism an outcome of political and economic upheavals? What was its relation to postmodernism in the West, or other socialist countries, and how can the similarities and differences be explained? What were its precedents and influences? These and other questions will be discussed at our conference. We encourage contributions in the field of art/architectural history as well as general, economic and social history and related disciplines. Contributions may focus on a time period that might span from the events of 1968/1970 to the post-communist era.

Deadline for proposals: 28 February 2018
An abstract of 400-600 words plus short biographical information should be e-mailed to wienert@dhi.waw.pl and f.urban@gsa.ac.uk. Contributions should be in English or Polish.
The German Historical Institute will cover the cost for travel and accommodation for invited speakers.

CALL FOR PAPERS: Polski postmodernizm

Koncepcja i organizacja:
dr Annika Wienert, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
prof. Florian Urban, Glasgow School of Art / Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Miejsce konferencji: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Data: 27-28 września 2018

Architektura postmodernistyczna – pojęcie to kojarzy się zwykle z pewną fazą gospodarki wolnorynkowej, z widokiem willi i biurowców o fantazyjnych fasadach oraz humorystycznych, często ironicznych odniesieniach do kultury pop i historii architektury. Rozwój architektury postmodernistycznej nie ograniczał się jednak wyłącznie do kapitalistycznego świata Zachodu. Miał on również miejsce w krajach socjalistycznych, gdzie okoliczności projektowania, planowania i realizacji były całkowicie różne, a architekci postmodernistyczni tworzyli swoje projekty, borykając się z utrudnieniami na tle polityczno-gospodarczym.

Niniejsza konferencja zogniskuje się na badaniach nad architekturą postmodernistyczną w państwie socjalistycznym na przykładzie Polski. Polskę lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku charakteryzował nie tylko kryzys gospodarczy i antykomunistyczne wystąpienia łączone z działalnością Komitetu Obrony Robotników i NSZZ Solidarność. Był to również okres wielkich innowacji architektonicznych, a ponadto przemian systemowych, które wynikały ze stopniowego wprowadzania prywatnej działalności, oraz stosunkowo intensywnej – jak na standardy panujące w bloku wschodnim – wymiany międzynarodowej.

Architekci nowego pokolenia, usiłując przezwyciężyć ograniczenia narzucane przez funkcjonalistyczny modernizm i budownictwo na bazie prefabrykatów, współtworzyli w tym czasie międzynarodowy postmodernizm osadzony w konkretnym lokalnym kontekście. Ich działania obejmowały zarówno projekty konserwatorskie i restauracyjne czy nowatorskie budynki mieszkalne i publiczne, jak i falę unikalnych obiektów sakralnych, która była bezprecedensowa nie tylko w porównaniu z sąsiednimi krajami socjalistycznymi, ale i z całym światem zachodnim. Prowadzili też dyskusje na temat wartości architektury miejskiej, historycznych wzorców i indywidualnej ekspresji, a więc podobne do tych, jakie toczyły się za granicą.

Niniejsza konferencja ma na celu umiejscowienie polskiej architektury postmodernistycznej w wymiarze międzynarodowym, przekraczającym podziały narzucone przez żelazną kurtynę i jednocześnie powiązanie tego nurtu z szerszymi zagadnieniami z zakresu historii gospodarczej i społecznej. Referaty mogą dotyczyć konkretnych projektów architektonicznych, dyskursu i historii intelektualnej oraz polityki architektonicznej i planistycznej w kontekście struktury społeczno-gospodarczej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Jakie znaczenie miała architektura postmodernistyczna w czasie panowania w Polsce ustroju socjalistycznego? Do jakiego stopnia polski postmodernizm był wynikiem wstrząsów politycznych i gospodarczych? Jakie były jego związki z postmodernizmem na Zachodzie, a jakie w sąsiednich krajach socjalistycznych? Jak można wytłumaczyć zachodzące w nich podobieństwa i różnice? Jakie były jego wzorce i wpływy? To niektóre z zagadnień, które będziemy omawiać na naszej konferencji. Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień z dziedziny historii sztuki i architektury, a także z zakresu historii powszechnej, gospodarczej, społecznej oraz dyscyplin pokrewnych. Referaty mogą dotyczyć okresu od wydarzeń lat 1968–1970 do czasów postkomunistycznych.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2018 r.

Prosimy o przesyłanie abstraktów o długości od 400 do 600 słów wraz z krótką informacją biograficzną drogą mailową na adresy wienert@dhi.waw.pl i f.urban@gsa.ac.uk. Wystąpienia mogą się odbywać w języku angielskim lub polskim.
NHI w Warszawie pokrywa koszty podróży i pobytu w hotelu dla przyjętych prelegentek i prelegentów.

Programm

Kontakt

Annika Wienert

German Historical Institute, Warsaw
Al. Ujazdowskie 39; 00-540 Warszawa
+48 / 22-525 83 16
+48 / 22-525 83 37
wienert@dhi.waw.pl