Die Stadt amüsiert sich - seit dem Mittelalter bis 1848. Prag als Zentrum des kulturellen Lebens

Die Stadt amüsiert sich - seit dem Mittelalter bis 1848. Prag als Zentrum des kulturellen Lebens

Veranstalter
Archiv der Hauptstadt Prag; Institut für Geschichte, Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik; Fakultät für Humanistische Studien, Karls-Universität; Lehrstuhl für Geschichte, Philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně-Universität Ústí nad Labem; Institut für Geschichte und Archivwissenschaft, Pädagogische Universität Krakau
Veranstaltungsort
Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1
Ort
Praha
Land
Czech Republic
Vom - Bis
22.10.2019 - 23.10.2019
Deadline
18.10.2019
Von
Marketa Ruckova

Die Stadt amüsiert sich – seit dem Mittelalter bis 1848. Prag als Zentrum des kulturellen Lebens

38. internationale Tagung des Archivs der Hauptstadt Prag in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, der Fakultät für Humanistische Studien der Karls-Universität, dem Lehrstuhl für Geschichte der Philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně-Universität in Ústí nad Labem und dem Institut für Geschichte und Archivwissenschaft der Pädagogischen Universität in Krakau.

Programm

DIENSTAG, 22. OKTOBER 2019

8.30-9.00 PREZENCE / REGISTRIERUNG

9.00-10.20
Eröffnung der Tagung
Olga Fejtová: Úvodní referát / Einführungsreferat
Gerhard Jaritz: Vergnügungsregulierung als Vergnügensreduktion in der Stadt des Spätmittelalters? / Regulace zábavy jako omezení zábavy ve městě v pozdním středověku?
Károly Goda: Time for feast and fun? Rethinking eucharistic marches in medieval Vienna and Cracow / Čas pro hody a zábavu? Přehodnocení eucharistických procesí ve středověké Vídni a Krakově

10.20-10.40 KAFFEEPAUSE

10.40-12.30
Václav Ledvinka: Soukromé a veřejné zábavy aristokracie v sídelním městě na prahu raného novověku / Private und öffentliche Adelsvergnügungen in der Siedlungsstadt an der Schwelle der Frühen Neuzeit
Agnieszka Słaby: Entertainments of nobility in the cities of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th–18th century / Zábava šlechty ve městech Polsko-litevské unie v 17.–18. století
Diana Duchoňová: Spoločenský život v „raji Uhorska“. Bratislava ako centrum zábavy uhorskej aristokracie v ranom novoveku / Das Gesellschaftsleben im „Paradies Ungarns“. Pressburg als Unterhaltungszentrum der ungarischen Aristokratie in der Frühen Neuzeit
Anna Mikołajewska: „Das prächtigste Fest zur Lust“ – Vergnügungsangebote um den königlichen Hof in Warschau in der Sicht des Thorner Publizisten Samuel Luther Geret (1730–1797) / „Nejskvostnější slavnost k potěšení“ – nabídky zábavy při královském dvoře ve Varšavě pohledem toruňského publicisty Samuela Luthera Gereta (1730–1797)
Diskuse / Diskussion

12.30-14.00 MITTAGSPAUSE

14.00-15.40
Wolfgang Wüst: Divertissements und Kurzweil in der Reichs- und Residenzstadt- Augsburgs „Theater“-Bestand im illustrierten Vergleich urbaner Unterhaltungsformen der Frühmoderne / Rozptýlení a kratochvíle ve fondu „Divadlo“ říšského a rezidenčního města Augšpurku v ilustrovaném srovnání městských forem zábavy doby předmoderní
Jiří Šabek: Komedianti a pražské spektákle počátku 19. století v kontextu formování moderní cirkusové kultury / Komödianten und Prager Spektakel des frühen 19. Jahrhunderts im Kontext der Formierung der modernen Zirkuskultur
Jana Laslavíková: Od Streleckej priekopy k prvej kamennej divadelnej budove. Divadelný život v Bratislave v 18. storočí a jeho vývoj do prvej polovice 19. storočia - diskusní příspěvek / Vom Schießgraben zum ersten steinern Theatergebäude. Das Theaterleben in Pressburg im 18. Jahrhundert und seine Entwicklung bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – Diskussionsbeitrag
Anežka Mikulcová: Tvorba siluet – zábava (nejen) pražské společnosti přelomu 18. a 19. století - diskusní příspěvek / Die Anfertigung von Silhouetten – eine Vergnügung (nicht nur) der Prager Gesellschaft an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts – Diskussionsbeitrag
Brigitte Huber: München feiert! Der Festzug als Phänomen und Medium / Mnichov slaví! Slavnostní průvod jako fenomén a médium
Diskuse / Diskussion

15.40-16.00 PŘESTÁVKA / KAFFEEPAUSE

16.00-17.40
Włodzimierz Zientara: Die Stadt aus der Perspektive eines Jenaer Studenten / Město z perspektivy studenta z Jeny
Kateřina Bečková: Kanálská zahrada, Růžové údolí, Wimmerovy sady: tři zábavně krajinářské počiny konce 18. století / Canalscher Garten, Rosenthal, Wimmersche Anlagen: drei Beispiele für die Gestaltung von Vergnügungslandschaften am Ende des 18. Jahrhunderts
Aleksander Łupienko: 19th-century urban public garden as a cultural and social phenomenon / Městská veřejná zahrada 19. století jako kulturní a sociální fenomén
Victor Dönninghaus: Der Deutsche Klub in Moskau als besonderer Raum der russischen Metropole / Německý klub v Moskvě jako exklusivní prostor ruské metropole
Diskuse / Diskussion

18.30-21.00
Soirée für die Tagungsteilnehmer

MITTWOCH, 23. OKTOBER 2019

8.30-9.00 PREZENCE / REGISTRIERUNG

9.00-10.40
Jarosław Pietrzak: Municipal entertainment as a phenomenon accompanying monarch arrivals to Polish cities from the 16th to the 18th century / Městská zábava jako fenomén doprovázající příjezd panovníků do polských měst od 16. do 18. století
Jiří Hrbek: Město se nebaví. Regulace společenského života v době dvorských smutků 17. a 18. století / Die Stadt darf sich nicht vergnügen. Die Regulierung des Gesellschaftslebens während der höfischen Trauer im 17. und 18. Jahrhundert
Attila Tózsa-Rigó: Bade- und Kneipenkultur im Alltagsleben des frühneuzeitlichen Bürgertums in Mitteleuropa / Lázeňská a hospodská kultura ve všedním životě raněnovověkého měšťanstva ve střední Evropě
Wacław Pagórski: „Man findet altes Bier von etlichen Jahren hier, das so dick ist, daß es alles klebt. Das heißt man Preüssen.“ Trinkgewohnheiten in Danzig im Kontext der deutschsprachigen Reiseliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts / „Nachází se zde několik let staré pivo, které je tak husté, že všechno slepí. Nazývá se Pruským.“ Zvyklosti pití v Gdaňsku v kontextu německojazyčné cestovní literatury 16. a 17. století
Diskuse / Diskussion

10.40-11.00 KAFFEEPAUSE

11.00-12.40
Ferdinand Opll: Das Scharlachrennen und andere Amüsements im spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Wien. Zu Bedeutung und Funktion in der älteren städtischen Festkultur / Závody o šarlatový šál a jiné zábavy v pozdněstředověké a raněnovověké Vídni. K významu a funkci ve starší městské kultuře oslav
Martin Scheutz: Der Strukturwandel des Wiener Unterhaltungsgewerbes im 18. Jahrhundert – Feuerwerke und Hetztheater etablieren sich in der Vorstadt / Proměny struktury vídeňských zábavních živností v 18. století – ohňostroje a štvanice se etablují na předměstí
Andreas Weigl: Kultur- und Freizeitstätten im Wiener Stadtraum (ca. 1820–1850) / Centra kultury a zábavy na území Vídně (cca 1820–1850)
Michael Viktořík: „Pevnost“ se baví aneb možnosti zábavy a kulturního vyžití v pevnostním městě (na příkladu Olomouce) / Die „Festung“ amüsiert sich oder Die Vergnügungsmöglichkeiten und das Kulturleben in einer Festungsstadt (am Beispiel Olmütz)
Diskuse / Diskussion

12.40-14.00 MITTAGSPAUSE

14.00-15.40
Kateřina Bobková-Valentová: Recreatio – čas určený k odpočinku a způsob jeho prožívání v jezuitské koleji / Recreatio – die für die Erholung bestimmte Zeit und wie sie im Jesuitenkolleg genutzt wurde
Ivana Ebelová: Jak se slavilo za branami ghetta aneb oslavy svátku Purim roku 1728 / Wie hinter den Toren des Ghettos gefeiert wurde oder Die Feier des Purimfestes im Jahr 1728
Tomasz Jabłecki – Kalina Mróz-Jabłecka: Das Breslauer protestantische Schultheater als Bildungs- und Unterhaltungsstätte / Protestantské školní divadlo ve Vratislavi jako místo vzdělávání a zábavy
Markéta Růčková: Regulace a restrikce zábavních aktivit v prostředí jednoty bratrské v předbělohorském období / Die Regulierung und Einschränkung der Vergnügungsaktivitäten im Milieu der Brüderunität vor 1620
Diskuse / Diskussion

15.40-16.00 KAFFEEPAUSE

16.00-18.00
Petra Vokáčová: Pražské lodní hudby 18. století. Hledání v městském archivu / Die Prager Schiffsmusiken des 18. Jahrhunderts. Eine Suche im Stadtarchiv
Anna G. Piotrowska: Town musicians: agents of cultural transfer and providers of entertainment / Městští muzikanti: zprostředkovatelé kulturního transferu a poskytovatelé zábavy
Tomáš Jelínek: Pražské předbřeznové koncertní sály - diskusní příspěvek / Die Prager Konzertsäle in der Vormärzzeit – Diskussionsbeitrag
Tomáš Sekyrka: Zábava či výchova? Zrod uměleckých výstav v Praze v první polovině 19. století - diskusní příspěvek / Unterhaltung oder Erziehung? Die Genese der Kunstausstellungen in Prag in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – Diskussionsbeitrag
Diskuse / Diskussion

Jiří Pešek: Závěrečné slovo / Schlusswort

Kontakt

Markéta Růčková

Archiv hl. města Prahy
Archivní 6, CZ-149 00 Praha 4, Tschechische Republik
00420236004020

marketa.ruckova@praha.eu

http://www.ahmp.cz/eng/index.html?mid=54