Polish Migrants in the German Countries 1945-2005. Methodological Strategies and Research Problems / Polscy migranci w Niemczech 1945-2004. Warsztat metodologiczny. Strategie i problemy badawcze

Ort
Berlin
Veranstaltungsort
Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Majakowskiring 47, 13156 Berlin
Veranstalter
Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Datum
07.11.2017 - 08.11.2017
Bewerbungsschluss
30.08.2017
Von
Dr. Dominik Pick

Polish Migrants in the German Countries 1945-2005. Methodological Strategies and Research Problems.
7-8 November 2017, Center for Historical Research Berlin Polish Academy of Sciences
The Center for Historical Research Berlin invites to workshop about the polish migrants in German speaking countries. The workshop takes place in Berlin in the polish language. Deadline for proposals is August 31th, 2017.

Polnische Migranten in den deutschen Ländern 1945-2004. Methodologische Strategien und Forschungsprobleme.
7.-8. November 2017, Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften.
Das Zentrum für Historische Forschung lädt zu einem Workshop über die polnischen Migranten in den deutschsprachigen Ländern ein. Das Workshop findet in Berlin in der polnischen Sprache statt. Deadline für Abstracts ist am 31. August 2017.

Polscy migranci w Niemczech 1945-2004. Warsztat metodologiczny. Strategie i problemy badawcze.

7 – 8 listopada 2017 r., Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Po zakończeniu II wojny światowej Republika Federalne Niemiec była krajem, w którym osiedliła się znaczna grupa obywateli Polski. W dotychczasowych badaniach wyodrębniono kilka grup migracyjnych z Polski do RFN: dipisi, wysiedleńcy oraz tzw. późni wysiedleni, emigracja solidarnościowa, emigracja ekonomiczna lat 80tych, emigracja po wejściu Polski do Unii Europejskiej itp. Badania nad polskimi migrantami w Niemczech prowadzili zarówno historycy, antropologowie, jak i socjologowie, por. np. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Być Polskiem w Niemczech, Poznań 2000, Ch. Pallaske, Migrationen aus Polen in die Bundesrepublik Deutschland in den 1980er und 1990er Jahren, Münster 2002, czy też ostatnie ustalenia na temat polskich organizacji w Niemczech, M. Nowosielski, Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania, Poznań 2016, natomiast o Polakach w NRD por. np. Przyjaźń nakazana? Stosunki między NRD i Polską w latach 1949–1990, red. Basil Kerski, Andrzej Kotula, Krzysztof Ruchniewicz, Kazimierz Wóycicki, Wrocław 2009.

Dotychczasowe badania wskazują na wyjątkową heterogeniczność polskiej emigracji w Niemczech, jej rozproszenie terytorialne oraz słabość organizacyjną. Cechą charakterystyczną jest także przez długi czas omijanie Niemiec przez polskich intelektualistów, czy pisarzy wybierających życie na emigracji (pewien wyjątek stanowi tu środowisko Radia Wolna Europa czy część emigracji 1968 r.). Traktując powyższe uwagi jako punkt wyjścia chcielibyśmy w trakcie warsztatu zastanowić się nad metodologią badań polskiej emigracji w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych wynikających z praktyki problemów badawczych. Do udziału zapraszamy historyków, socjologów, antropologów, jak i przedstawicieli nauk pokrewnych.

Celem warsztatu będzie zarówno poszukiwanie nowych tematów badawczych, jak i nowatorskich strategii naukowego ich przepracowania. Chcielibyśmy poruszyć m.in. takie kwestie, jak: przebieg procesów akulturacji w społeczeństwie niemieckim, utrzymywaniem więzi ze społeczeństwem kraju pochodzenia, postaw reprezentowanych wobec kraju pochodzenia, języka czy kultury polskiej. Zachęcamy do nadsyłania propozycji referatów na temat instytucji wpływających na kształtowanie się tożsamości migrantów jak np. prasa emigracyjna, kościoły, organizacje polonijne oraz dotyczących otoczenia prawnego i możliwości indywidualnego rozwoju (praca, edukacja, azyl, przyjęcie obywatelstwa etc.). Zapraszamy również osoby chcące zaprezentować aktualne projekty, szczególnie na temat przebiegu procesów migracyjnych w perspektywie historycznej poprzez ukazanie losów emigracyjnych polskich intelektualistów (np. W. Odojewski, T. Nowakowski, W. Wirpsza), „zwykłych” obywateli, działaczy polskich partii politycznych w RFN (np. PPS czy SN), czy też środowisk (np. RWE, berliński „Pogląd”).

Prosimy o nadsyłanie propozycji 15-25 minutowych wystąpień (max. 1000 znaków) wraz z krótkim życiorysem i spisem publikacji (max. 2 strony) do dnia 1 sierpnia 2017 r. na adres dominik.pick@cbh.pan.pl. Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów przejazdu oraz zakwaterowania uczestników w Berlinie.

Kontakt

Dominik Pick

Majakowskiring 47, 13156 Berlin

dominik.pick@cbh.pan.pl

Zitation
Polish Migrants in the German Countries 1945-2005. Methodological Strategies and Research Problems / Polscy migranci w Niemczech 1945-2004. Warsztat metodologiczny. Strategie i problemy badawcze, 07.11.2017 – 08.11.2017 Berlin, in: H-Soz-Kult, 04.07.2017, <www.hsozkult.de/event/id/termine-34553>.
Redaktion
Veröffentlicht am
04.07.2017
Beiträger