Die Stadt und ihre Mauern

Ort
Prag
Veranstaltungsort
Clam-Gallas Palais, Husova 20, Prag 1
Veranstalter
Archiv der Hauptstadt Prag, Institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Fakultät für Humanistische Studien der Karls-Universität und Lehrstuhl für Geschichte der Philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně-Universität in Ústí nad Labem
Datum
10.10.2017 - 11.10.2017
Von
Olga Fejtová

Die Stadt und ihre Mauern
36. internationale Tagung des Archivs der Hauptstadt Prag in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, der Fakultät für Humanistische Studien der Karls-Universität und dem Lehrstuhl für Geschichte der Philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně-Universität in Ústí nad Labem
Clam-Gallas Palais, Husova 20, Prag 1

Programm

DIENSTAG, 10. OKTOBER 2017

8.30-9.00 REGISTRIERUNG

9.00-10.20
Eröffnung der Tagung
Jiří Pešek: Úvodní referát / Einführungsreferat
Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska – Petr Starec: Opevnění Starého Města pražského. Současný stav a perspektivy jeho poznání / Die Befestigung der Prager Altstadt. Gegenwärtiger Erkenntnisstand und Perspektiven der Forschung
Vladimír Gut – Petr Starec – Ladislav Valtr – Jan Zavřel: Opevnění Nového Města pražského. Současný stav a perspektivy jeho poznání / Die Befestigung der Prager Neustadt. Gegenwärtiger Erkenntnisstand und Perspektiven der Forschung

10.20-10.40 KAFFEEPAUSE

10.40-12.40
Jarmila Čiháková: Raně gotické opevnění královského města na dnešní Malé Straně v Praze / Die frühgotische Befestigung der königlichen Stadt auf der heutigen Prager Kleinseite
Václav Kolařík – David Merta – Marek Peška – Antonín Zůbek: Brněnské hradby 13. a 14. století. Výstavba, podoba a souvislosti opevnění moravského královského města / Die Brünner Stadtmauern im 13. und 14. Jahrhundert. Aufbau, Gestalt und Kontexte der Befestigung einer mährischen königlichen Stadt
Sébastien Rossignol: Die mittelalterliche Wahrnehmung der Stadtbefestigungen. Beispiele polnischer Städte aus historischer Perspektive / Středověké vnímání městských opevnění. Příklady polských měst z historické perspektivy
Marcin Grulkowski: Mittelalterliche Wehranlagen der Danziger Rechtstadt. Der Verlust ihrer militärischen Bedeutung in der Neuzeit / Středověká obranná zařízení hlavního města Gdaňsku. Ztráta jejich vojenského významu v novověku
Diskussion

12.40-14.00 MITTAGSPAUSE

14.00-15.40
Markus Jansen: Die Stadtmauer als Medium der Stadtherrschaft und Stadthoheit: das Beispiel Köln / Městská hradba jako nástroj městské vlády a městské svrchovanosti: příklad Kolína
Helge Weingärtner: Die letzte Erweiterung der Stadt Nürnberg im 14. Jahrhundert und deren Zusammenhang mit der Verwaltungsorganisation der Stadt / Poslední rozšíření města Norimberku ve 14. století a jeho souvislost se správní organizací města
Sarah Hadry: Mauer-Bilder: Architekturdarstellungen auf mittelalterlichen bayerischen Städtesiegeln / Vyobrazení hradby: architektonická znázornění na středověkých pečetích bavorských měst
Wolfgang Wüst: Sicherheit durch Alkohol? Zur Finanzierung städtischer Mauerringe und Toranlagen durch das Um(n)geld / Jistota díky alkoholu? K financování městských hradebních okruhů a bran z ungeltu
Diskussion

15.40-16.00 KAFFEEPAUSE

16.00-17.40
Elena Taddei: „molto se deleta de fabricare e fare disegni“: Ercole I. d’Este als Bauherr und Initiator der Stadtmauern von Ferrara / „molto se deleta de fabricare e fare disegni [velmi se těší z vymýšlení a vytváření nákresů]“: Ercole I. d’Este jako stavebník a iniciátor městských hradeb Ferarry
Klara Kaczmarek-Löw: Politische und konfessionelle Programme der Stadtbefestigungen in Breslau und Görlitz um 1500 / Politické a konfesní programy městských opevnění ve Vratislavi a Zhořelci okolo roku 1500
Bogusław Dybaś: Zwischen Mauer und Bastionen. Probleme und Herausforderungen der Modernisierung der städtischen Fortifikationen in der Frühen Neuzeit am Beispiel Thorns / Mezi zdí a bastiony. Problémy a výzvy modernizace městských fortifikací v raném novověku na příkladu Toruně
Carl Christian Wahrmann: Pestis ante portas: befestigte Ostseestädte und ihre Bedrohung durch die letzte Pest (1708-1713) / Pestis ante portas: opevněná města u Baltského moře a jejich poslední morové ohrožení (1708-1713)
Diskussion

19.00-22.00
Milan Šimůnek: Virtual reconstruction of the 19th century Prague gates and city walls / Virtuální rekonstrukce podoby pražských bran a hradeb 19. století
&
SOIRÉE FÜR DIE TAGUNGSTEILNEHMER

MITTWOCH, 11. OKTOBER 2017

8.30-9.00 REGISTRIERUNG

9.00-10.40
Christoph Sonnlechner: Der Wiener Festungsbau im 16. Jahrhundert: Akteure, Ressourcen, Topografie / Stavba vídeňské pevnosti v 16. století: aktéři, zdroje, topografie
Markus Jeitler: Die frühneuzeitliche Stadtbefestigungen von Wien und Prag im Vergleich / Srovnání raněnovověkých opevnění měst Vídně a Prahy
Lukáš Sláma: Jan de La Croon: pražský velitel a stavba barokního opevnění - diskusní příspěvek / Jan de La Croon: der Prager Kommandant und der Bau der Barockbefestigung - Diskussionsbeitrag
Jan Hasil – Pavla Hasilová: Cesty za každodenností pražského barokního opevnění / Die Wege zum Alltagsleben der Prager Barockbefestigung
Jiří Smrž: Pražští střelci a městské hradby: provoz a údržba novoměstských hradeb - diskusní příspěvek / Die Prager Schützen und die Stadtmauern: Betrieb und Instandhaltung der Neustädter Mauern - Diskussionsbeitrag
Diskussion

10.40-11.00 KAFFEEPAUSE

11.00-12.40
Pavel Kocman – Daniel Polakovič: Židé v hradbách, Židé na hradbách, Židé před branami. Vztah židovského obyvatelstva v českých zemích k městskému opevnění ve středověku a v raném novověku / Juden in den Mauern, Juden auf den Mauern, Juden vor den Toren. Die Beziehung der jüdischen Bevölkerung in den böhmischen Ländern zur Stadtbefestigung im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit
István Németh: Befestigte Städte – Festungsstädte in Ungarn (16.–17. Jahrhundert) / Opevněná města – pevnostní města v Uhrách (16.-17. století)
Michal Duchoň: „Nebude-li Hospodin ostříhati města, nadarmo bdí strážný“. Opevnenia v živote miest na západnom Slovensku v pomoháčskom období / „Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.“ Befestigungen im Leben der Städte in der Westslowakei nach der Schlacht bei Mohács
Brigitte Huber: Mauern, Tore, Bastionen. München und seine Befestigungen / Hradby, brány, bastiony. Mnichov a jeho opevnění
Diskussion

12.40-14.00 MITTAGSPAUSE

14.00-15.20
Włodzimierz Zientara: Die Stadtmauer als Determinante der wahren Zivilisation. Die Wahrnehmung der polnischen Städte durch fremde Reisenden im 17. und 18. Jahrhundert / Městská hradba jako determinant opravdové civilizace. Vnímání polských měst cizími cestovateli v 17. a 18. století
Jiří Borovský: Výstavba olomoucké pevnosti v letech 1742–1757 a obyvatelé města / Der Aufbau der Olmützer Festung in den Jahren 1742-1757 und die Bewohner der Stadt
František Iša: Režim otevírání a zavírání pražských bran ve 30. letech 18. století - diskusní příspěvek / Die Öffnung und Schließung der Prager Tore in den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts - Diskussionsbeitrag
Jiří Hofman: Stavba pevnosti Terezín - diskusní příspěvek / Der Festungsbau von Theresienstadt - Diskussionsbeitrag
Diskussion

15.20-15.40 KAFFEEPAUSE

15.40-17.10
Yair Mintzker: Die Entfestigung der Städte Mitteleuropas 1689-1866: ein Überblick / Defortifikace měst střední Evropy 1689-1866: přehled
Martina Maříková: Život na pražských hradbách v době míru (druhá polovina 18. století až 1860) / Das Leben auf den Prager Mauern in der Friedenzeit (von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis 1860)
Michael Viktořík: Pevnostní Olomouc v 19. století / Die Festungsstadt Olmütz im 19. Jahrhundert
Vojtěch Kessler – Josef Šrámek: Město v klauzuře. Pevnostní kapitola v dějinách Hradce Králové - diskusní příspěvek / Die Stadt in der Klausur. Das Festungskapitel in der Geschichte von Königgrätz - Diskussionsbeitrag
Diskussion

SCHLUSSWORT

Kontakt

Markéta Růčková

Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4, Tschechische Republik

00420236 004 020

Marketa.Ruckova@praha.eu

Zitation
Die Stadt und ihre Mauern, 10.10.2017 – 11.10.2017 Prag, in: H-Soz-Kult, 06.09.2017, <www.hsozkult.de/event/id/termine-34923>.