Opera historica. Journal of Early Modern History 17 (2016), 1

Titel der Ausgabe 
Opera historica. Journal of Early Modern History 17 (2016), 1
Zeitschriftentitel 
Weiterer Titel 
Geschichte der frühen Neuzeit

Erschienen
České Budějovice 2016: Nakladatelství Lidové noviny
Erscheint 
biannual
Preis
Kč 169,00 (€ 6,50)

 

Kontakt

Institution
Opera historica
Land
Czech Republic
c/o
Historický ústav Filozofické fakulty Jihoceské univerzity v Ceských Budejovicích; Vorsitzender der Redaktion: prof. PhDr. Václav Bužek, CSc., <buzek@ff.jcu.cz>
Von
Prazakova, Katerina

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Wissenschaftliche Studien

Josef Hrdlička
Sňatek Zikmunda z Tiefenbachu a Kateřiny Meziříčské z Lomnice v kontextu sňatkových aliancí evangelické šlechty na předbělohorské Moravě
(Die Eheschließung zwischen Sigismund von Tiefenbach und Katharina Meziricska von Lomnice im Kontext der Heiratsstrategien des protestantischen Adels im Mähren in der Zeit vor der Schlacht auf dem Weißen Berg)

Marek Starý
Nařízení českého zemského soudu ohledně usazování obyvatel vedlejších korunních zemí v Čechách z roku 1617 (Příspěvek k normotvorné působnosti většího zemského soudu Království českého a k informačnímu potenciálu desk zemských)
(Die Anordnung des Böhmischen Landesgerichts zur Ansiedelung der Bewohner von Nebenkronländern in Böhmen aus dem Jahre 1617. Ein Beitrag zur Normschaffung vom größeren Landesgericht des Böhmischen Königreichs und zum Informationspotenzial der Landtafel)

Johannes Frimmel
Reading Enlightenment in Melk

Jonathan Singerton
“A Story of Benign Neglect”?
Die Gründungsgeschichte Amerikas und die Habsburgermonarchie 1776–1783

Markéta Skořepová
Poručníci, kmotři a zástupci osiřelých dětí ve venkovské společnosti první poloviny 19. století
(Vormünder, Paten und Vertreter von verwaisten Kindern in der Dorfgesellschaft der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts)

Wissenschaftliche Projekte

Ondřej Stolička
Diplomatic relations between the Spanish monarchy and the northern parts of the Holy Roman Empire during the reign of Charles II (Doctoral project)

Studien zur Historiografie und Methodologie

Franz Leander Fillafer
John G. A. Pocock – historik intelektuálních dějin
John G. A. Pocock – Historiker der intellektuellen Geschichte

Weitere Hefte ⇓