Opera historica. Journal of Early Modern History 18 (2017), 1

Titel der Ausgabe 
Opera historica. Journal of Early Modern History 18 (2017), 1
Zeitschriftentitel 
Weiterer Titel 

Erschienen
České Budějovice 2017: Nakladatelství Lidové noviny
Erscheint 
biannual
Anzahl Seiten
304 S.
Preis
169,- Kc

 

Kontakt

Institution
Opera historica
Land
Czech Republic
c/o
Historický ústav Filozofické fakulty Jihoceské univerzity v Ceských Budejovicích; Vorsitzender der Redaktion: prof. PhDr. Václav Bužek, CSc., <buzek@ff.jcu.cz>
Von
Katerina Prazakova

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Wissenschaftliche Studien

Kamil Boldan
Český knihtisk v boji mezi městským stavem a šlechtou na počátku 16. století
Der tschechische Buchdruck im Kampf zwischen Bürgertum und Adel am Anfang des 16. Jahrhunderts

Jaroslav Dibelka – Jan Šimánek
Krádeže v jihočeských kostelích na sklonku 17. a v první polovině 18. století
Diebstähle in südböhmischen Kirchen am Ende des 17. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts

Matthieu Magne
L’air seul de Naples est un remède. Les parcours napolitains d’un aristocrate de la monarchie
des Habsbourg en 1816 et 1818-1820

Wissenschaftliche Projekte

František Koreš
Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan. Teze edičního projektu
Erinnerungen von Přibík und Jan Bukovanský Pinta von Bukovany. Die Grundrisse des Editionsprojekts

Stephan Sander-Faes
Lordship and State Formation. Bohemia and the Habsburg monarchy from the Thirty Years’ War to Charles VI

Magdaléna Pokorná
„Jen napiš opravdu hodně, vždyť víš, jak se na to těším“. Zpráva o vydávání korespondence Karla Havlíčka

„Nur schreibe wirklich viel, du weißt schon, wie ich mich darauf freue.“ Der Bericht über das Edieren der Korrespondenz von Karel Havlíček

Matěj Měřička
Vilém Gabler bez Karla Havlíčka? Shrnutí dosavadního bádání kolem osoby Viléma Gablera
Vilém Gabler ohne Karel Havlíček? Die Zusammenfassung von der Forschung über die Persönlichkeit von Vilém Gabler

Diskussion

Gary Cohen – Pavel Kladiwa - Ivo Cerman
Habsburská cesta rozvoje občanské společnosti. Diskuse o knize Pietra M. Judsona The Habsburg Empire. A New History
Der habsburgische Weg der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft. Die Diskussion über das Buch von Pieter M. Judson The Habsburg Empire. A New History

Weitere Hefte ⇓