Opera historica. Journal of Early Modern History 22 (2021), 2

Titel der Ausgabe 
Opera historica. Journal of Early Modern History 22 (2021), 2
Zeitschriftentitel 
Weiterer Titel 
Bestrafung des Böhmischen Aufstands

Erschienen
České Budějovice 2022: Nakladatelství Lidové noviny
Erscheint 
biannual
Anzahl Seiten
435 S.
Preis
Kč 169,00 (€ 6,50)

 

Kontakt

Institution
Opera historica
Land
Czech Republic
c/o
Historický ústav Filozofické fakulty Jihoceské univerzity v Ceských Budejovicích; Vorsitzender der Redaktion: prof. PhDr. Václav Bužek, CSc., <buzek@ff.jcu.cz>
Von
Katerina Prazakova

Die Nummer ist den Folgen der Niederlage von dem Böhmischen Aufstand in der Schlacht am Weißen Berg am 8. November 1620 gewidmet. Dabei konzentrierten sich die Autoren vor allem auf die Ereignisse vom Beginn der 20er Jahre des 17. Jahrhunderts, vor allem auf die Bestrafung der Aufstandsführer und die Veränderungen, die dann die Gesellschaft weiter prägten.

Inhaltsverzeichnis

Wissenschaftliche Studien

Jiří Hrbek
Mezi mírností a spravedlností. Vláda Ferdinanda II. v Čechách v prvních letech po bělohorské bitvě
Zwischen der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Die Regierung Ferdinands II. in Böhmen in den ersten Jahren nach der Schlacht am Weißen Berg

Tomáš Černušák
První církevní koncepty pobělohorské rekatolizace v Čechách a na Moravě (1620–1622). Vize, realizace, komparace
Die ersten kirchlichen Konzepte der Rekatholisierung in Böhmen und Mähren (1620–1622). Visionen, Realisierung, Vergleiche

Josef Hrdlička
Podíl české katolické šlechty při utváření náboženských poměrů v Čechách ve dvacátých letech 17. století
Der Anteil des katholischen Adels an der Gestaltung der Religionsverhältnisse in Böhmen in den zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts

Václav Bůžek – Kateřina Pražáková
Postoj Saska k přenesení falcké kurfiřtské hodnosti na bavorského vévodu Maxmiliána I. v letech 1619 až 1623
Die Einstellung Sachsens gegenüber der Übertragung der Kurwürde an den bayerischen Herzog Maximilian I. in den Jahren 1619 bis 1623

Rostislav Smíšek
Dynastická jednota Habsburků počátkem třicetileté války očima Jiřího Ludvíka ze Schwarzenberku
Die dynastische Einheit der Habsburger zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges aus der Sicht von Georg Ludwig Graf von Schwarzenberg

Tomáš Knoz
Karel starší ze Žerotína a Karel I. z Lichtenštejna. Provázané osudy dvou moravských politiků bělohorské doby
Karl der Ältere von Zierotin und Karl I. von Liechtenstein. Die zusammengefochtenen Schicksale zweier mährischer Politiker in der Zeit des Weißen Berges

Tomáš Sterneck
"Přidává se jařmo k jařmu.“ Dvacátá léta 17. století a obyvatelé Brna
„Man fügt ein Joch zu dem anderen.“ Die zwanziger Jahre des 17. Jahrhunderts und die Bevölkerung von Brno (Brünn)

Historiografie und Methodologie

Radmila Prchal Pavlíčková
Obraz pobělohorského náboženského vývoje, rekatolizace a exilu v učebnicích dějepisu od poloviny 20. století po současnost
Das Bild der religiösen Entwicklung, der Rekatholisierung und des Exils nach dem Weißen Berg in Geschichtslehrbüchern von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart

Weitere Hefte ⇓